Καταστατικό

§ 1 – Όνομα και έδρα

1. Η επωνυμία της Ένωσης είναι “Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften e.V.”, εφεξής καλούμενη “Ένωση”.

2. Η καταστατική έδρα της Ένωσης είναι η Βόννη.

3. Η Ένωση είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο σωματείων του τοπικού δικαστηρίου της Βόννης με αριθμό μητρώου VR 2981.

—————————

§ 2 – Σκοπός

1. Σκοπός του Συλλόγου είναι η δημιουργία στενών δεσμών με και μεταξύ των γερμανοελληνικών συλλόγων που υπάρχουν στη Γερμανία, η προώθηση των προσπαθειών τους και η υποστήριξή τους στους ακόλουθους στόχους, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους: – προώθηση της γερμανοελληνικής φιλίας με από κοινού συναντήσεις και εκδηλώσεις,

2. Προώθηση των εταιρικών σχέσεων, ιδίως μεταξύ της νέας γενιάς των δύο χωρών,

3. Συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας των Ελλήνων που διαμένουν στη Γερμανία,

4. Ενθάρρυνση της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στη γερμανοελληνική πολιτιστική συμφωνία της 17ης Μαΐου 1956 και εντατικοποίηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών,

5. Ενθάρρυνση και προώθηση της έρευνας και των δημοσιεύσεων με θέμα την Ελλάδα,

6. Να εκπροσωπεί αποτελεσματικά τις ανησυχίες αυτές στο κοινό και στις αρμόδιες αρχές.

7. Σκοπός του καταστατικού είναι επίσης η προώθηση της διεθνούς κατανόησης. Αυτό επιτυγχάνεται ιδίως με τη διοργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων νεολαίας για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και με την εξεύρεση πόρων (Έρανοι) για την προώθηση και υποστήριξη νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα που είναι μη κερδοσκοπικά και φιλανθρωπικά κατά την έννοια του γερμανικού φορολογικού κώδικα.

8. Το σωματείο είναι υπερκομματικό και οικονομικά και θρησκευτικά ανεξάρτητο.

—————————

§ 3 – Χρήση οικονομικών πόρων, μη κερδοσκοπικό καθεστώς

1. Το σωματείο επιδιώκει αποκλειστικά και άμεσα μη κερδοσκοπικούς σκοπούς όπως αυτή καθορίζεται φορολογικό κώδικα και ισχύει για “Φορολογικά ευεργετημένους σκοπούς” του φορολογικού κώδικα.

2. Το σωματείο ενεργεί ανιδιοτελώς- δεν επιδιώκει πρωτίστως τους δικούς του οικονομικούς σκοπούς.

3. Τα κεφάλαια του Συνδέσμου μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στο καταστατικό. Τα μέλη δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε οφέλη από τα κεφάλαια του Συνδέσμου.

4. Ουδέν πρόσωπο δύναται να ευνοείται με δαπάνες που είναι ξένες προς το σκοπό του σωματείου ή με δυσανάλογα υψηλές αμοιβές.

—————————

§ 4 – Επιχειρηματικό έτος

1. Το οικονομικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος.

—————————

§ 5 – Μέλη

1. Μέλη του Συνδέσμου είναι οι Γερμανοελληνικές Εταιρείες (Ενώσεις) που είναι οργανωμένες σύμφωνα με το δίκαιο των σωματείων και εκπροσωπούνται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, των οποίων οι σκοποί είναι συμβατοί με εκείνους του Συνδέσμου (§ 2 παράγραφος 1).

2. Την ιδιότητα του „μέλους χορηγού“ μπορούν να αποκτήσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση ή σε μία από τις εταιρείες-μέλη της, ή είναι ή υπήρξαν ιδιαίτερα αφοσιωμένα στην προώθηση των γερμανοελληνικών σχέσεων από πολιτική, πολιτιστική ή οικονομική άποψη μέσω των επαγγελματικών ή ιδιωτικών δραστηριοτήτων τους.

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 7, τα „μέλη χορηγοί“ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

4. Η αίτηση εγγραφής μέλους υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εισδοχή με απλή πλειοψηφία. Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασής του στην επόμενη Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

5. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να τερματιστεί με γραπτή ειδοποίηση με τριμηνιαία προθεσμία μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί, αφού ακούσει ένα μέλος και αιτιολογήσει, να το αποβάλει προσωρινά, αν η συμπεριφορά ή οι δραστηριότητές του είναι επιζήμιες για τις επιδιώξεις ή τη φήμη του Συνδέσμου. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποκλείσει οριστικά ένα μέλος εάν δεν έχει καταβάλει τη συνδρομή του μετά το τέλος του οικονομικού έτους παρά τις δύο γραπτές υπενθυμίσεις.

—————————

§ 6 – Συνδρομή μέλους

1. Το ύψος της συνδρομής μέλους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η ετήσια συνδρομή ενός υποστηρικτικού μέλους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

—————————

§ 7 – Όργανα της Ένωσης

1. Τα όργανα της ένωσης είναι

  • η συνέλευση των αντιπροσώπων
  • το διοικητικό συμβούλιο

Οι δραστηριότητες των οργάνων είναι τιμητικές.

—————————

§ 8 – Συνέλευση των αντιπροσώπων (συνέλευση των μελών)

1. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται από τον/την πρόεδρο μία φορά το χρόνο. Η σύγκληση ανακοινώνεται εγγράφως στα μέλη τουλάχιστον έξι εβδομάδες νωρίτερα, επισυνάπτοντας την ημερήσια διάταξη.

2. Ο/Η Πρόεδρος συγκαλεί έκτακτη συνέλευση των αντιπροσώπων, εάν το επιβάλλει το συμφέρον της Ένωσης ή εάν το ζητήσει εγγράφως το ένα πέμπτο των μελών, αναφέροντας το σκοπό και τους λόγους.

3. Τα πρόσθετα θέματα και οι τροποποιήσεις της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στα μέλη εγγράφως και αιτιολογημένα τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποφασίζει για τη μετέπειτα εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη.

4. Τα μέλη αποστέλλουν τον πρόεδρό τους ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στη συνέλευση των αντιπροσώπων.

5. Σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε άλλον εκπρόσωπο ενός μέλους να συμμετάσχει στη Συνέλευση Αντιπροσώπων. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί, με τη συγκατάθεση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, να του επιτρέψει να λάβει το λόγο.

6. Της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων προεδρεύει ο/η Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματός του/της, ένας/μία από τους αναπληρωτές του/της.

7. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

8. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου. Οι τροποποιήσεις του καταστατικού αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10.

9. Ο/Η γραμματέας ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο/η διευθύνων/ουσα σύμβουλος τηρεί τα πρακτικά της συνέλευσης, των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών, τα οποία προσυπογράφονται από τον/την πρόεδρο της συνέλευσης.

10. Η συνέλευση των αντιπροσώπων έχει τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα:

  • Διαβούλευση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ένωσης και τα συνακόλουθα καθήκοντα του εκτελεστικού συμβουλίου
  • εκλογή του διοικητικού συμβουλίου
  • αποδοχή της ετήσιας έκθεσης
  • αποδοχή της ετήσιας έκθεσης
  • αποδοχή του ταμειακού απολογισμού
  • απαλλαγή του εκτελεστικού συμβουλίου
  • καθορισμός της συνδρομής των μελών
  • αποφάσεις για την αποβολή μελών

—————————

§ 9 – Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων για περίοδο τριών ετών. Παραµένει στη θέση του µέχρι τη διενέργεια νέων εκλογών. Η επανεκλογή επιτρέπεται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από

α) τον/την πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, τον/την ταμία, τον/την γραμματέα, τον/την διευθύνοντα/ουσα σύμβουλο, τον/την εκπρόσωπο της νεολαίας και

β) άλλα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου.

Ο/Η πρόεδρος ή ένας από τους/τις αντιπροέδρους πρέπει να είναι επίσης πρόεδρος ενός μέλους. Τα υπόλοιπα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου (εκτός από τον/την Ταμία, τον/την Εκτελεστικό/ή Διευθυντή, τον/την Γραμματέα και τον/την Επίτροπο Νεολαίας) πρέπει να είναι ο καθένας/ η κάθε μία μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου ενός μέλους ή πρώην πρόεδρος ενός μέλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει τις εργασίες της Ένωσης. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και για τη διαχείριση και τη χρήση των κεφαλαίων του Συνδέσμου. Οι δραστηριότητές του είναι τιμητικές- τα αναγκαία έξοδα βαρύνουν τον Σύνδεσμο σύμφωνα με το άρθρο 3.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με τη συγκατάθεση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, να διορίζει στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εξέχουσες προσωπικότητες του δημόσιου βίου ή πρόσωπα που συνδέονται λόγω της ιδιότητάς τους με τους στόχους και τους σκοπούς του Συνδέσμου ή που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Σύνδεσμο ή που είναι άλλως σημαντικοί για το έργο του Συνδέσμου, αφού λάβει τη συγκατάθεσή τους. Τα μέλη του Συμβουλευτικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και να συμβουλεύουν το συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του στο πλαίσιο του καταστατικού. Οι συνεδριάσεις του συγκαλούνται ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις μόνο εφόσον όλα τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου έχουν ενημερωθεί για το αντικείμενο της απόφασης τουλάχιστον μία εβδομάδα πιο πριν. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του εκτελεστικού συμβουλίου. Τα ψηφίσματα μπορούν επίσης να λαμβάνονται τηλεφωνικά ή γραπτώς.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τους τομείς ευθύνης των επιμέρους μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει μέλη του προσωπικού και να συγκροτεί επιτροπές και περιφερειακές ομάδες εργασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. 7.

7. Η Ένωση εκπροσωπείται νομίμως προς τα έξω από τον/την Πρόεδρο ή από έναν/μία Αντιπρόεδρο, σε κάθε περίπτωση μαζί με ένα άλλο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο εδάφιο 2 στοιχείο α).

8. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 7, οι ακόλουθοι δικαιούνται να εκπροσωπούν την Ένωση μόνοι τους:

α.) ο Εκτελεστικός Διευθυντής όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε ομοσπονδιακά και κρατικά υπουργεία και σε ιδρύματα, καθώς και όσον αφορά την επακόλουθη κατάρτιση αποδείξεων χρήσης και λογαριασμών,

β.) ο ταμίας όσον αφορά την έκδοση αποδείξεων δωρεάς (άρθρο 50 EStDV).

  —————————

§ 10 – Τροποποίηση του καταστατικού

1. Οι προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να κοινοποιούνται δεόντως στα μέλη έξι εβδομάδες νωρίτερα μαζί με την ημερήσια διάταξη της τακτικής συνέλευσης των αντιπροσώπων.

2. Οι προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να κοινοποιούνται δεόντως στα μέλη έξι εβδομάδες νωρίτερα μαζί με την ημερήσια διάταξη της τακτικής συνέλευσης των αντιπροσώπων.

Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου- ωστόσο, η πλειοψηφία των τριών τετάρτων πρέπει να είναι τουλάχιστον η απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Εάν η Συνέλευση των Αντιπροσώπων δεν έχει απαρτία, η επόμενη Συνέλευση των Αντιπροσώπων έχει απαρτία με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

3. Για τη αλλαγή του σκοπού του Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών- η συναίνεση των μελών που δεν είναι παρόντα πρέπει να δίδεται εγγράφως.

—————————

§ 11 – Διάλυση

1. Ο Σύνδεσμος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Για την απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών- ωστόσο, η πλειοψηφία αυτή των τριών τετάρτων πρέπει να είναι τουλάχιστον η απλή πλειοψηφία όλων των μελών.

2. Σε περίπτωση διάλυσης ή ακύρωσης του Σωματείου ή σε περίπτωση παύσης του προηγούμενου σκοπού του, τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου περιέρχονται κατά ίσα μέρη στα φορολογικά προνομιούχα μέλη, τα οποία τα χρησιμοποιούν άμεσα και αποκλειστικά για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

—————————

§ 12 – Έναρξη ισχύος

Το καταστατικό εγκρίθηκε στη συνέλευση των αντιπροσώπων στο Αμβούργο στις 21 Απριλίου 2018 (παρόντες 26 αντιπρόσωποι).